آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

شهرستان خرم بید وفرهنگ مردم آن

خسرو رشیدی

خرم بید

دبستان پسرانه

شهرستان خرم بید وفرهنگ مردم آن

خسرو رشیدی

خرم بید

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستان و دبستان دخترانه

مهرآسا ساریخانی

مسابقه: موسیقی

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

فاطمه رحیمی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

فرزانه رنجبر

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

پیش دبستان و دبستان دخترانه

ملیکا ارم

مسابقه: حفظ جزء سی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

امیرحسین احمدپور

مسابقه: لیوان چینی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

علیرضا رضایی

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

فرزانه رنجبر

مسابقه: اتللو

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرعلی احمدپور

مسابقه: لیوان چینی

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیمانه رضایی

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیمانه رضایی

مسابقه: دو امدادی

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

نازنین زهرا جعفری

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرعلی طیبی

مسابقه: لیوان چینی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

سيداميرابوالفضل حسيني

1388/12/02

پیش دبستان و دبستان دخترانه

مهسا ساريخاني

1386/12/02

پیش دبستان و دبستان دخترانه

آتريسا رنجبر

1392/12/06