آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

مهرآسا ساریخانی

مسابقه: تک نوازی

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

سیده شینا حسینی

مسابقه: لیگ شناسی جام خلیج فارس

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

سیده شینا حسینی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین احمدپور

مسابقه: قرآن

رتبه: دوم

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

سیده شینا حسینی

مسابقه: شنا در رشته 50متر کرال پشت

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

زهرا صالحی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

سیده شینا حسینی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

ملیکا ارم

مسابقه: حفظ جزء سی

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

سیده شینا حسینی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی طیبی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

زهرا صالحی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

ملیکا ارم

مسابقه: حفظ جزء سی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

فاطيما كريمي خرمي

1391/03/02

دبستان پسرانه سما

عليرضا فرجي

1391/03/08

دبستان پسرانه سما

عرفان كريمي

1387/03/06

دبستان پسرانه سما

افشين گلستان

1390/03/04

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

ايلسانا هوشمند كوچي

1392/03/04

دبستان پسرانه سما

علي زارع نجف آبادي

1390/03/03

پیش دبستان و دبستان دخترانه سما

محيا قاسمي سيمكاني

1390/03/07